کاوش نرم افزارهای آسیب پذیر

اجرای نرم افزار لیست سفید نرم افزارلیست سفید را نصب و اجرا کنید و یک تصویر کلی ازوضعیت سیستم های شرکت به دست آورید. نرم افزارهایلیست سفید می توانند تمام مجوزها و قوانین لازمرا برای اجرای برنامه های مجاز نصب شده فعلی روی سیستم را بسازند و تعریف کنند.بنابراین، نباید بابت اجرا نشدن یک نرم افزار مورد نیاز مجاز نگرانی وجود داشتهباشد. در گام بعدی محافظت از برنامهلیست سفید را فعال کنید تا توسط کاربران یا نرمافزارهای دیگر دست کاری نشود و امکان دور زدن آن وجود نداشته باشد. اجازه بدهیداین نرم افزار به مدت یک هفته یا بیش تر روی کامپیوترهای میزبان شرکت اجرا شود تاببینید در فهرست سیاه آن چه چیزهایی مشاهده می شود. اگر از پاک بودن سیستم هامطمئن شدید، می توانید به به روزرسانی مجوزها و قوانین نرم افزار اقدام کنید.مرحله بعدی کار استمرار در استفاده و پی گیری این نرم افزار است. بارها دیده شدهکه در یک شرکت نرم افزارلیست سفید نصب شده و تا ماه اول و دوم شور و شوقو پی گیری عجیبی در شرکت بوده اما به مرور زمان فراموش شده است به طوری که کمترکارمندی یادش می آمد که چنین برنامه ای نصب شده و باید فهرست نرم افزارها بهروزرسانی شود. بی شک در مسیر استقرار نرم افزار لیست سفید با پستی و بلندی هایی روبه رو خواهید بود اما مطمئن باشید بهزحمتش می ارزد و بزرگ ترین مزیت به دست آمده امن شدن در برابر هکرها است. مدیردیگری که این سختی ها را به خود ندهد باید هر روز و شب منتظر خبر هک شدن سایت یاشبکه شرکتش باشد. سخت ترین مرحله: به روزرسانی فهرست شما به یک کمیته تأیید و بررسیدرخواست های جدید در کنار نرم افزارلیست سفید نیاز دارید. پس از نصب و استقرار اینبرنامه درخواست های جدیدی از سوی کارمندان به دست شما می رسد مبنی بر این که نیازبه اجرای فلان برنامه است. اگر تمایل به موفقیت برنامهلیست سفید دارید باید کمیته تأیید و بررسی شمااز سرعت عمل بالایی برخوردار باشد و بتواند درخواست های جدید را در مدت یک یا دوساعت تأیید یا رد کند و بعد این تصمیم در برنامه اعمال شود. اگر جزء شرکت هاییهستید که فکر می کنید کمیته تأیید و بررسی درخواست ها باید یک یا دو روز فرصتداشته باشد، نمی توانید از برنامهلیست سفید به خوبی استفاده کنید زیرا ممکن استدر همین مدت هک شوید! در ضمن اگر نتوانید در مدت یکی دوساعت درخواست های جدید را تعیین تکلیف کنید، تبعات منفی اجرای نرم افزارلیست سفید در شرکت شروع خواهد شد و بسیاری از موافقان به گروه مخالفان میپیوندند و از این نرم افزار نفرت پیدا می کنند. نکته بعدی این است که برخی ازکارمندان گلایه می کنند که کارایی سیستم با نصب این نرم افزار پایین آمده است. دراین مورد باز هم باید با سرعت و ابتکار عمل به بررسی موضوع بپردازید و ببینید چهچیزی باعث شده است که این اتفاق بیفتد. چون نرم افزارهایلیست سفید ذاتاً مانعی برای کارایی سیستم هانیستند. نیروهای فنی شرکت باید روی موضوعات این چنینی متمرکز شوند و عیب کار رابیابند و برطرف کنند. همچنین برخی از کارمندان شاید بخواهند از نرم افزار جدیدبرای بالا بردن بهره وری شرکت استفاده کنند. کمیته تأیید و بررسی درخواست ها بایدبه سرعت اقدام کند و این نرم افزار جدید را بررسی کرده و مجوز استفاده را اجرا کندتا در کار کلی شرکت خللی وارد نشود. نرم افزارلیست سفید برای شرکت هایی که قبلاً هک شده اندیا هدف برخی از حملات و بدافزارهای خطرناک بوده اند یک ضرورت است و استفاده از آناثبات خواهد کرد امنیت تا حدودی تأمین شده است. نرم افزارلیست سفید یک اقدام پیشگیرانه است و واقعاً جواب خواهد داد.

/ 0 نظر / 22 بازدید